Blidö ga:24
Brukets Bryggas Vägsamfällighet

Innehåll:

 

 

BRUKETS ÅNGBÅTSBRYGGA
DETTA HAR HÄNT
OCH SKA HÄNDA
Juni 2006

 Även om det gångna året varit ett mellanår efter allt processande om bryggans vara eller icke vara har det dock hänt en del. 

Kommanditbolaget som äger fastigheten lämnade för något år sedan in en begäran till lantmätaren om fastighetsbestämning för att få klarlagt hur mycket mark och vatten som bryggsamfälligheten disponerar och vad markägaren har rätt till.  

Lantmäteriet väntade in Högsta Domstolens beslut och satte efter ytterligare väntan ut ett möte den 23 maj i år på och vid bryggan.

 Till mötet kom lantmätaren med medhjälpare, större delen av samfällighetens styrelse, P-O Svensson ordförande i vägsamfälligheten samt markägaren med advokat.

 Efter mycket diskuterande och tyckande enades parterna om att vägen med vändplan disponeras av Bruket vägarnas samfällighet och Bryggan inklusive plats för småbåtsbryggan fram till vändplan samt 10 meter vatten runt bryggan disponeras av Bryggsamfälligheten. Resten är kommanditbolagets.

 Parterna enades också om att informera varandra om vad som skall göras och när det skall ske. I god anda förklarade slutligen Erik Tuominen, att bolaget skulle stå för kostnaderna för lantmäteriförrättningen.

 I och med detta vet vi vad vi har och alla frågetecken förefaller vara uträtade.

 Protokollet har ännu inte kommit men det lär innehålla en ritning på gränserna som vi kan studera på kommande årsmöten.

LANDSTINGSPENGARNA KOMMER SOM UTLOVAT

Landstinget har glatt oss med ett positivt besked om att de utlovade pengarna ligger och väntar på oss. De behövs nu när det efterlängtade reparationsarbetet ska sättas i gång. Förhoppningsvis i höst.

 Plumpen i protokollet är att vi inte skickade ut några inbetalningskort efter förra årsmötena och till råga på eländet glömde bort det tills nu. Det innebär att vi måste be om påfyllning till kassorna i såväl samfälligheten som i föreningen 200 kronor till varje.

 Varje krona kommer att behövas.

Midsommar firas på traditionellt vis med Anders Näsmark och Jan Ekström som lekledare.

Årsmöten hålls söndagen den 23 juli 10.00.

Vänliga hälsningar

Styrelsen


Samrådsmöte om renovering av Brukets brygga

Mötet hölls 2005-11-04

Staffan Seth informerade om:

 • läget för upphandling av entreprenaden

 • visade skisser på hur bryggan skall förstärkas och renoveras

 • beskrev hur man nu avser att genomföra arbetena och de ev. störningar som kan komma att uppstå

Planerad arbetsgång:

 1. Betongdäck och stenläggning rivs till nivå ~±0

 2. Täta ytan, bygg kantform och gjut betongavjämning på +0,1

 3. Borra för och installera stålkärnepålar

 4. Frilägg Berget i bakkant däck, borra för och gjut fast bergbult

 5. Borra och gjut fast rostfria kramlor i kantstenar

 6. Montera ingjutnings, armera och gjut däcket med ok på +0,5

 7. Montera ingjutningsgods, forma baksidan, armera och gjut kantbalkar

 8. Utför fyllning bakom och i däcket

 9. Utför ev. beläggning på fyllningen

Arbetena kommer att genomföras under den tid på året då linjetrafiken till bryggan är låg. 

Vid mötet presenterades de här bilderna som visar renoveringens omfattning.

 

Första sidan

Om vägar och brygga:
Bruketvägarnas samfällighetsförening (BRUS)

Blidö ga:24, 
Burkets Bryggas Samfällighetsförening

Föreningen Brukets Brygga

Något om Brukets historia
(bl. a. saxat ur
 Görvel Åkermans bok)

Blidan

Kommunikationer
Tidtabeller
Karta

Bofasta och näringsliv
Aktivt jordbruk
Företag
Andra verksamheter

Länkar
Blidöbyggden 2000

Helmis vänner

Ambitionen är att visa en levande skärgård för både fast- och fritidsboende med bevarande av kultur och miljövärden. 


Styrelse i Blidö ga:24
Brukets bryggas vägsamfällighet:


Staffan Seth, ordförande
Kerstin Wiman, sekreterare
Niklas Schölin, ledamot
Anita Bertilsson, suppleant
Görvel Åkerman, suppleant
Anders Näsmark, suppleant

 

 

Hemsidan:
Rolf Nilsson
E-post:
rolf.nilsson@bruket-blido.se

Berguddsvägen 39,
165 71 Hässelby;
Tel 08-89 49 63,
Mobiltel: 0708-99 49 63

Blidöadress:
Pl 681,
760 17 Blidö
Tel 0176-81 323

Uppdaterad 2006-07-30
Hit Counter